Floraväkteri

Floraväktarna utgör ett ideellt nätverk av privatpersoner som tillsammans övervakar närmare 300 hotade kärlväxter samt arter i EUs Art- och Habitatdirektiv. Alla inventeringar registreras i Artportalen och bidrar på så sätt med kunskapar om hotade arters förekomst och dynamik – vilket i sin tur är underlag för den svenska rödlistan, EU-rapportering, åtgärdsprogram och naturvårdshandläggningar.

Svenska Botaniska föreningen (SBF) är nationell samordnare av floraväktarna på uppdrag av Artdatabanken med finansiering av Naturvårdsverket. Besök gärna SBFs hemsida för att läsa mer! Floraväktararbetet finns även representerat på Facebook: Floraväkteri.

Hur gör jag för att bli en floraväktare?

Floraväktararbetet koordineras länsvis av regionala samordnare med stöd av de regionala botaniska föreningarna. Önskar du bli en floraväktre tar du kontakt med samordnaren inom just ditt län. Varje år anordnas kurser, floraväktarläger och andra träffar för att vi ska lära oss av varandra och bygga en gemenskap. Den regionala samordnaren kommer att guida dig vidare och hjälpa dig att se ut en lokal/växt att följa.

Floraväktararbetet i Uppland

Inom Uppsala län har vi särskilt fokus på bland annat gulyxne, guckusko, backsippa, hällebräcka och slåtterfibbla. Öppna och gemensamma floraväktaraktiviteter annonseras genom de två botaniska föreningarna verksamma i Uppland – Upplands Botaniska Förening och Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Regional samordnare inom Uppsala län är Mora Aronsson mora.aronsson@habonet.net och för Stockholm län är Jan Andersson jan.andersson.bio@gmail.com

 

Alla växtintresserade är välkomna som floraväktare!

Copyright © 2018 Upplands Botaniska Förening