Floraväkteri

Floraväkteri

Floraväktarna utgör ett ideellt nätverk av privatpersoner som tillsammans övervakar närmare 300 hotade kärlväxter. Alla uppgifter rapporteras i Artportalen och bidrar på så sätt med kunskapar om hotade arters förekomst och dynamik – vilket i sin tur är underlag för den svenska rödlistan, rapportering till EU, åtgärdsprogram och naturvårdshandläggning.

Svenska Botaniska föreningen (SBF) är nationell samordnare av floraväktarna på uppdrag av Artdatabanken med finansiering från SLU och Naturvårdsverket. Besök gärna SBFs hemsida för att läsa mer! Floraväktararbetet finns även representerat på Facebook: Floraväkteri.

Hur gör jag för att bli en floraväktare?

Floraväktararbetet koordineras länsvis av regionala samordnare  genom de regionala botaniska föreningarna. Önskar du bli floraväktare eller veta mer om floraväktarverksamheten tar du kontakt med samordnaren inom just ditt län. Varje år anordnas kurser, floraväktarläger och andra träffar för att vi ska lära oss av varandra och bygga upp en gemensam kunskap om Upplands hotade kärlväxter.

Floraväktararbetet i Uppland

Inom Uppland har vi ca 100 hotade arter vi följer, med extra fokus på bland annat gulyxne, guckusko, mosippa, backsippa och hällebräcka. Floraväktaraktiviteter annonseras genom de två botaniska föreningarna verksamma i Uppland – Upplands Botaniska Förening och Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Regional samordnare inom Uppsala län är Mora Aronsson mora.aronsson@habonet.net och för Stockholm län är Jan Andersson jan.andersson.bio@gmail.com

 

Alla växtintresserade är välkomna som floraväktare!