Stadgarna

Stadgar för Upplands Botaniska Förening

Gällande från 1/2 2012.

§ 1 Upplands Botaniska Förening (UBF) är en sektion av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala. Föreningen har till syfte att tillvarata och utveckla intresset för botanik och bevarandet av Upplands växter.

§ 2 Medlemmar i föreningen är de som betalat årsavgift. Endast medlemmar äger rösträtt. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist eller person som verkat för föreningen och dess syften på ett utmärkande sätt. Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från två av UBFs medlemmar och efter tillstyrkan från styrelsen. Förslag inlämnas till styrelsen senast en månad innan årsmötet. Hedersmedlemmar betalar ej årsavgift.

§ 3 UBFs verksamhet utgörs av sammankomster, exkursioner, tidskriftsutgivning och naturvårdsarbete. Sammankomster anordnas under terminerna i regel minst en gång i månaden och normalt hålls föredrag.
Exkursioner anordnas vid lämpliga tillfällen under fältsäsongen.

§ 4 UBFs styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två-sex övriga ledamöter.

§ 5 Ordinarie årsmöte ska hållas i början av kalenderåret och innehålla följande punkter
Godkännande av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet.
Fastställande av årsavgift.
Val av styrelse.
Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så finner lämpligt eller om revisorerna så fordrar.
Kallelse utfärdas minst en månad i förväg

§ 6 UBF kan för vissa ändamål utse särskild funktionär, vilken dock i denna egenskap ej tillhör styrelsen.

Arbetsordning

§ 7 Ordföranden leder UBFs förhandlingar och ansvarar för UBFs arbete. Sekreteraren utfärdar kallelse till sammankomst och för protokoll.
Kassören förvaltar UBFs kassa, inkasserar årsavgift samt för medlemsregister.

§ 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Ordföranden och kassören kan var för sig besluta om mindre utgifter som är nödvändiga för UBFs löpande verksamhet. Om övriga utgifter äger styrelsen beslutanderätt enligt §8.

§ 10 UBFs räkenskaper förs per kalenderår.

Stadgeändring

§ 11 Förslag till ändring av UBFs stadgar inlämnas skriftligen till styrelsen minst två månader före ordinarie årsmöte. Förslaget behandlas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena måste vara ordinarie.
För stadgeändring fordras minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid mötet.

§ 12 Upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dessa beslut ska även omfatta disposition av föreningens tillgångar.